دلاورد

تعبیر و تاویل خواب

آموزش تعبیر خواب

بسم الله الرحمن الرحیم

حاكم از انس بن مالك روایت نموده است كه
پیامبر(ص) فرمود :
«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدكم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً »
یعنی
(خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند كسی است كه پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند كه چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یكی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید )
ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند كه
پیامبر (ص)فرمود :
«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»
یعنی
( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می كند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .
ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است كه
پیامبر فرموده است :
«اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسرها و لایخبر بها»
یعنی
(اگر یكی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نكند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).
و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است كه
پیامبرخدا(ص) فرمود:
«فان رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»
یعنی
(اگریكی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای كسی بازگو ننماید).

 

روشهای تعبیر خواب و شرایط آن واعمال مربوط به دیدن خواب 

اول: 
خواب سه نوع است: 

1.رؤیای صالحه یا خوابی نیكو كه مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن ویك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .[بخاری ومسلم] 
2.خواب ناپسند ونا خوشایند كه از طرف شیطان است وبرای مسخره كردن و آزار دادن بیننده ی خواب می باشد . 
3. خوابی كه ناشی از خیالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خوابهایی نیز كه به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثلاً فردی عادت نموده است كه در ساعت معینی از روز غذا بخورد،اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممكن است خواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ،ممكن است در خواب ببیند كه استفراغ می كند. 
غیر از این سه نوع هر خوابی كه دیده شود، خوابهای پریشان وباطل است و نمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند. 
دوم: 
اگر خواب خوشایند ونیكو باشد،شایسته است كه بیننده ی آن چهار عمل زیر را انجام دهد: 
1.خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید. 
2.به دیگرا ن در مورد آن ،مژده دهد. 
3.نزد هركس كه دوست دارد،آن را بیان كند. 
4.پیش خود آن را به چیزی نیك و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق می یابد. 
سوم: 
اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد،شایسته است كه بیننده ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد كه در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گردد- اگر خداوند اراده كند. 
1.از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.  
2.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.  
3.سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند{بدون پرت كردن آب دهان.م}.  
4.جهت خوابیدن خود را عوض كند.  
5.نماز بخواند.  
6.آن را نزد كسی بیان نكند.  
7.نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.  
دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا(ص) می باشند.  
امام بخاری از ابوسعید خدری روایت می كند كه 
پیامبر خدا(ص) فرموده است: 
«اذا رأی احدكم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذلك مما یكره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذكرها لاحد فانها لا تضره» 
یعنی 
(هرگاه یكی از شما خوابی را دید كه ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گوید وآن را برای دیگران نیز بیان نماید واگر خواب ناخوشایندی ببیند ،آن از طرف شیطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسی بیان نكند كه در این صورت از آن خواب دچار ضرروزیان نمی گردد).  
ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است كه 
پیامبر فرموده است : 
«اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسرها و لایخبر بها» 
یعنی 
(اگر یكی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نكند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).  
بخاری ومسلم از ابوسلمه روایت نموده اند كه گفت: 
«لقد كنت أری الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتادة یقول وانا كنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبی(ص)یقول الرؤیا الحسنة من الله فاذا أری احدكم فلا یحدث به الا من یحب واذا رأی ما یكره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشیطان ولیتفل ثلاثاً و لا یحدث بها احداً فانها لن تضره» 
یعنی 
(من خواب می دیدم و به علت آن مریض می شدم تا اینكه شنیدم كه ابوقتاده نیز كه همانند من به واسطه ی خوابهایش دچاربیماری می گشته است،گفت كه از پیامبر (ص) شنیدم كه فرمود خواب نیكو از طرف خداوند است پس هركس آن را ببیند به جز نزد آنكس كه دوستش دارد ،آن را بازگو نكند و اگر كسی خواب نا خوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شر آن و شر شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد كسی بازگو ننمایدكه در این صورت از آن دچار زیان نمی گردد).و در روایت مسلم آمده است(اگر كسی خوابی مطلوب ونیك ببیندآن را مژده دهد ونزد كسی بازگو نماید كه دوستش دارد).  
امام مسلم از جابر روایت می كند كه 
پیامبر(ص)فرمود: 
«اذا رأی احدكم الرؤیا یكرهها فلیبصق عن یساره ثلاثاً ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاً ولیتحول عن جنبه الذی كان علیه» 
یعنی 
(اگر یكی از شما خوابی نا مطلوب و ناپسند را دید،سه بار به طرف چپ خود تف نماید وسه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت كه خوابیده است روی برگرداند وبه سمت دیگر بخوابد).  
و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است كه 
پیامبرخدا(ص) فرمود: 
«فان رأی احدكم ما یكره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس» 
یعنی 
(اگریكی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای كسی بازگو ننماید).

 

راههای تعبیر درست خواب

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود:
الف . آن قسمت از خواب باید تعبیر شود كه دارای اهمیت است و یا به امری واقعی اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای او باشدو یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد.به قسمتهایی از خواب كه پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند ،نباید توجه نمود.
ب . برای تمام آن چیزهایی از خواب كه دارای اهمیت می باشند ،برای تعبیر آن باید در قرآن ،حدیث پیامبر(ص)،قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنی اسامی برای آن اصلی پیدا نمود.[ به اصل كتاب رجوع شود].تعبیر خواب بر اساس اسامی و واژه شناسی .
مثلاً اگر در خواب فردی را ببینید كه اسمش «راشد» است، می توان آن را به هدایت و راهنمایی به راه راست تعبیر نمود زیرا راشد یعنی كه كسی كه راه راست را در پیش گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتی و اگر «سعید» باشد به خوشبختی تعبیر شود.«عقبه » نام را به عاقبت كار،«نافع» نام را به سود و منفعت،«رافع»نام را به بلندی و رفعت ،«احمد» نام را به سپاسگذاری و«صالح»نام را به نیكوكاری تعبیر نمایید.
امام مسلم از انس روایت می كند كه
پیامبرخدا (ص) فرمود :
«رأیت ذات لیلة كأنا فی دار عقبة بن رافع،فأتینا برطب من رطب ابن طاب ،فأولة الرفعة لنا فی الدنیا و العاقبة فی دیننا و ان دیننا قد طاب»
یعنی
(شبی در خواب دیدم كه در خانه ی عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاك ورسیده را برایمان آوردند. من این خواب را اینگونه تعبیر می نمایم كه ما در دنیا به بلندی و رفعت دست می یابیم و در دینمان نیز عاقبت به خیر خواهیم شد زیرا دینما ن دین پاك ورسیده وكاملی است).
اكنون بعد از مشخص نمودن اصولی كه خواب باید بر اساس آنها تعبیر شود ـ قرآن ، حدیث،قیاس وتشبیه و واژه شناسی ـ نمونه هایی را بیان می كنیم تا شما خواننده ی عزیز با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها بر اساس اصول یاد شده ،بتوانید تعبیر روشنی برای خوابهای خود بیابید . این نمونه ها همگی تعابیر ی هستند كه استاد تعبیر خواب، «ابن سیرین» آنها ارائه داده است.
نمونهء  اول :
«حجاج بن یوسف» در خواب دید كه دو كنیز از آسمان پایین آمده اند و او یكی از آنها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است . تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز خواب را اینگونه تعبیر نمود كه آن دو كنیز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به یكی از آنها خواهد رسید ودر حقیقت نیز اینگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه ی «ابن اشعث» و فتنه ی «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه ی «ابن اشعث» رسید اما به دیگری نرسید.
در این خواب دو نشانه ی عمده وجود داشتند : اول، دو كنیز و دوم ،بردن یكی از آن دو كنیز توسط حجاج و باز گشت دیگری . در تعبیر نشانه ی اول ،«ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبیر نمود زیرا
پیامبر(ص)می فر ماید:
« ما تركت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء»
یعنی
( بعد از رفتنم ، هیچ فتنه ای را را زیان بخش تر از زنان برای مردان نمی یابم).
بخاری و مسلم
برای تعبیر نشانه ی دوم نیز از قیاس وفهم خود استفاده كرده بود و گرفتن كنیز را رسیدن به آن فتنه تعبیر نموده بود و در حقیقت تعبیر خواب نیز همانگونه شد كه او پیش بینی نموده بود.
نمونهء دوم :
مردی پیش ابن سیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده ام ، در خواب دیدم كه سیاه و كوتاه قد شده است . ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه ی ثروت و مالداری اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش می باشد .در حقیقت این خواب نیز این گونه تحقق یافت ؛بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مرد صاحب میراث زیاد او شد.
در این خواب نیز دو نشانه ی عمده وجود داشت :اول ،سیاهی آن زن و دوم، كوتاه قد بودنش . در این مورد ،ابن سیرین برای تعبیر نشانه ی اول از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یكی دارای پول و ثروت زیاد باشد ،می گویند : «لفلان سواد» یعنی فلانی سیاهی زیادی دارد.برای تعبیر نشانه ی دوم نیز،ابن سیرین از تشبیه و قیاس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبیه نموده بود ودر نهایت با كنار هم گذاشتن ای دو تعبیر ،تعبیر فوق را ارائه داده بود .
نمونهء سوم:
عبدالله بن مسلم می گوید : گه گاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می رفتم[اباضیه ،گروهی گمراه از خوارج بودند كه رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست می كردم . شبی در خواب دیدم كه همراه با عده ای جنازه ی پیامبر (ص) با دوش خود حمل می كردم .پیش ابن سیرین آمده ،خواب را برایش تعریف نمودم. ابن سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست می كنی كه می خواهند آنچه را پیامبر(ص) آورده است ، دفن نمایند.
در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد :اول،جنازه ی پیامبر(ص) و دوم، حمل آن بر دوش و تصمیم برای دفن آن .در تعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین جنازه ی پیامبر(ص) را به راه وروش حقی كه آن حضرت آورده است، و نشانه ی دوم را به دفن واز بین بردن آن راه وروش قیاس نموده است.
نمونهء چهارم :
مردی نزد ابن سیرین آمد وگفت در خواب دیدم كه تاجی از طلا را بر سر م گذاشته ام. ابن سیرین گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو می خواهد كه نزد او بروی. مرد به خانه برگشت ودید كه نامه ای از پدرش رسیده است كه در آن از كوری خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.
در این خواب سه نشانه وجود دارد :اول،سر ؛ دوم ،تاج و سوم ، طلا. برای تعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نموده است زیرا سر به معنی ریاست و بزرگی نیز به كار می رود و رئیس و بزرگ هر شخصی ،پدرش می باشد.تاج از پوششهای غیر عربی است و سرزمین غیر عرب نیز برای اعراب ،سرزمین غربت به حساب می آید و طلا نیز دلیل بر از دست دادن بینایی می باشد. از تعبیر این سه نشانه ، ابن سیرین تعبیری را ارائه داد كه راست از آب در آمد.
آنچه كه جای تأ مل دارد این است كه این خوابها بر اساس تعبیری كه ابن سیرین برای آنها ارائه داده بود ،به وقوع پیوستند زیرا خوابها بر اساس تعبیر آنها اتفاق می افتند.
حاكم از انس بن مالك روایت نموده است كه
پیامبر(ص) فرمود :
«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدكم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً »
یعنی
(خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند كسی است كه پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند كه چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یكی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید ) .
ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند كه
پیامبر (ص)فرمود ه است :
«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»
یعنی
( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می كند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .
از این رو لازم به ذكر است كه خواب تا آنجا كه امكان دارد وبدون زیاده روی و عدول از حق ،باید به شیوه ای پسندیده و خیر تعبیر شود و اگر این امكان وجود نداشت ،تعبیر ننمودن آن بهتر است.ابن وردی در این مورد می گوید :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبیر شود ،مژده آور یا زیان بخش خواهدشد.
اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد ،باید دید كه كدامیك بهتر و به اصول تعبیرخواب وتناسب واژه هانزدیكتر است تا خواب آنگونه تعبیر شود. المناوی در شرح«الفیه ی وردیه»از عده ای از بزرگان نقل می كند كه فرموده اند :لازم وضروری است كه معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبیرش تعبیری درست وتمام باشد وباید به كیفیت واژه ها وكلمات به دقت توجه نماید وبتواند چیزهای درست و با معنی را از موارد بی معنی و پریشان تشخیص دهد وبه دلایل واهداف آن خواب توجه كامل نماید وسپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود ،آن معنایی را انتخاب نماید كه تناسب بیشتری [با شرایط و احوال] داشته باشد .
ممكن است تعبیر خواب در مورد بیننده ی آن واقع نشود و برای افراد خانواده،برادر،دوست و یا افراد نزدیك تحقق یابد و این زمانی است كه امكان وقوع برای بیننده خواب وجود نداشته باشد.
پیامبر(ص) در خواب ابوجهل را دید كه با وی بیعت نمود .در این مورد ابو جهل به پسرش عكرمه تعبیر شد كه در نهایت به پیامبر(ص) ایمان آورد و پیامبر (ص) فرمود این تعبیر خوابی است كه دیده بودم. پیامبر(ص) در خواب دید كه اسید بن عاص والی مكه شده است و در نهایت پسر اسید والی مكه شد.
اگر تعبیرخوابی باعث بر ملا شدن عیب مسلمانی گردد كه خداوند آن عیب را پنهان نموده است، باید از فاش نمودن وبیان آن تعبیر خودداری نموده و در صورت بیان آن باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در این صورت برادر مسلمانتان راغیبت نموده ودچار گناه شده اید .ابن وردی نیز می گوید : اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود ،آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید كه بهتر و نیكوتر است.
بیان این مطلب ضروری است كه خواب باید متناسب با بیننده ی آن و درجه وپایگاه اجتماعی او تعبیر شود . برای هر فرد آن تعبیری متناسب است كه با شرایط و احوال خود وی سازگار باشد . ممكن است خوابی برای شخصی رحمت و همان خواب برای دیگری زحمت و عذاب باشد .
گویند روزی مردی از ابن سیرین سئوال نمود : در خواب دیدم كه اذان می گویم ،تعبیر آن چیست ؟ ابن سیرین در جواب گفت : به زیارت خانه ی خدا می روی و فریضه ی حج به جای می آوری .بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .آنانی كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یك خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟او نیز در جواب گفت :اولی مرد نیكو كار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه ی قرآن«و اذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الأكبر»یعنی(این اعلامی است از سوی خدا وپیامبرش به همه ی مردم در روز بزرگترین حج)[توبه/3]،اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم ،اما دومی مرد شرور و بدكرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن«اذن مؤذن ایتها العیرانكم لسرقون»یعنی(ندا دهنده ای فر یاد زد ای كاروانیان شما دزدید)[یوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم .
اگر بچه ی كوچكی خوابی را ببیند ،تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش می باشد و همه ی اینها در صورتی است كه تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نباشد . ابن وردی در این مورد می گوید :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزكه زن در خواب می بیند به شوهرش می رسد .خواب بچه به والدینش بر می گردد وهمه ی اینها درصورتی است كه خود اهل و شایسته ی تعبیر آن خواب آن نباشند.
المناوی در مورد كیفیت تعبیر چیزهای عجیب وغریب و نا مشخص در شرح الفیه ی وردیه می گوید :اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبیر آن ساده است اما اگربخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقت قراردهید ودر صورت امكان، آن بخش را به قسمتهای كوچكتری تقسیم نمایید ودر صدد درك جداگانه ی آن قسمتها باشید ودر صورت درك آنها ،تعبیر مشخصی برای آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیری كلی برای خواب ارائه نمایید.اگر درك وفهم خوابی برایتان امكان نداشت و یا خواب از نوعی باشد كه تاكنون دیده نشده باشد،بهتر است كه تعبیر نشود تا اینكه خود واقع شود.
و نهایتاً اگر می خواهید كه بر تعبیر خوابها آگاه شوید،سعی نمایید تا بر پایه های اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداكنید و برای هر چیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن وسنت ،معانی واژگان و اسامی و قیاس وتشبیه بیابید وبا كمك گرفتن از مجموع این موارد و نیزبا توجه به شرایط و احوال بیننده ی خواب در صدد برآیید كه برای خواب تعبیری درست پیدا كنید.
 

آیا تعبیر خواب و کف بینی صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمة‌ خواب ها تعبیر ندارد.
قرآن کریم می‌فرماید:
عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.[5]
زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت:
در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.[6]
همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند. نیز خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و ... نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.
2- کف بینی و فال گیری واقعیت ندارد و از خرافات است. رجوع به کف بین و فال گیر اشکال دارد.[7]
5] یوسف (12) آیة 43 تا 49.
[6] همان، ص 382. (برای اطلاع بیشتر از تعبیر خواب به همین کتاب مراجعه شود)
[7 - آیت الله ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 1، ص 156، سؤال 563 و 564؛ آیت الله فاضل لنکرانی، استفتائات، ج 1، س 2202.

 

آموزش تعبیر خواب کردن

خیلی ها نمایل دارند تعبیر خواب خودشان را خودشان انجام دهند با خواندن این قسمت خواهید توانست به راحتی تعبیر خواب کنید.
روح از عالم روحانی است اگر چه از هنگام تولد تا مرگ با انسان است واگر چه با گناهان انسان  روح حالت پاکی و صفای خودش را به تیرگی و پلیدی می دهد. اما حرکاتی که همیشه از خود بروز می دهد سرچشمه گرفته از عالم روحانی است.
برای تعبیر کردن یک خواب لازم است بدانیم حرکتی که روح از خود نشان داده در عالم روحانی چه شباهتی با کارهای دنیائی دارد
مثلا کسی در خواب می بیند صورتش سیاه شده
در این وقت یاد این آیه می افتیم.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ
در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش (از فراب ناراحتی) سیاه می‌شود؛ و به شدت خشمگین می‌گردد؛...
«النحل/58»
این نشان دهنده این است که ایشان به زودی صاحب دختر خواهند شد چون صورت ایشان همان گونه بوده که در عالم روحانی بوده
در تعبیر خواب آزمون و خطا جائی ندارد
چون سیاه شدن صورت از شخصی به شخص دیگر تعبیرش فرق می کند
مثلا همین صورت سیاه شده برای شخص مجرد می تواند معنی در گمراهی بودن بدهد
یوْمَ تَبْیضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
(آن عذاب عظیم) روزی خواهد بود که چهره‌هائی سفید، و چهره‌هائی سیاه می‌گردد، اما آنها که صورتهایشان سیاه شده، (به آنها گفته می‌شود:) آیا بعد از ایمان، و (اخوت و برادری در سایه آن،) کافر شدید؟! پس بچشید عذاب را، به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید!
«آل عمران/106»
وهمین سیاه شدن صورت برای کسی دیگر نشان از دروغگوئی است
وَیوْمَ الْقِیامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَیسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِینَ
و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که صورتهایشان سیاه است؛ آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟!
«الزمر/60»
ویا همین آیه دلیل بر سرکش بودن ومتکبر بودن آن شخص باشد.
وغیره
باید موقعیت را سنجید
اما چرا مطالب را از قرآن بیان کردم دلیل این بود که می خواستم بگویم روح حالت هشدار دهنده دارد برای کسی که خواب می بیند
عاقبت اعمال شخص را به خواب بین نشان می دهد
خیلی ها به اشتباه به خواب بدیده پیشگوئی می نگرند در حالی که هیچ وقت اینطور نبوده بلکه چراغی بوده برای هدایت پیشگان
که از اشتباهات خویش برگردند به سوی چشمه زلال آفرینش

 

خواب دیدن زبیده

یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از من نبری بگو من خودم خوابی دیدم .
خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی می آید و با وی نزدیکی می کند.
آن کنیز به نزد ابن سیرین رفت و گفت من چنین خوابی دیدم ابن سیرین خندید و گفت تو عرضه این خواب را نداری و ممکن نیست تو چنین خوابی دیده باشی. تا زمانی که صاحب این خواب را معرفی نکنی من تعبیر نمی کنم.
آن کنیز به نزد زبیده برگشت زبیده شدیدا کنجکاو شده بود دوبار کنیز را فرستاد و گفت برو اصرار کن این خواب را خودم دیده ام .
آن زن برگشت و گفت خودم خواب را دیدم ابن سیرین گفت امکان ندارد غیر از زبیده چنین خوابی دیده باشد.
زن به نزد زبیده برگشت زبیده وقتی حرف ابن سیرین را شنید گفت برو بگو زبیده خواب دیده تعبرش چیست؟
ابن سیرین گفت : ترجمه این خواب این است که زبیده یک کار مهمی می کند که همه انسانها و حیوانات از آن بهره مند می شوند .
دیری نگذشته بود که زبیده کانال آبی کشید از طایف تا مکه که تا امروز هنوز جاری است . ( در میدان عرفات کنار جبل الرحمه کانال آب زبیده قشنگ مشخص و پابرجا است)

 

حالات وزمان خواب

چون طعام بر مغز اثر می گذارد وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند
دانیال نبی گوید :
خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیفت حال ودیگر آگاه کند از سر انجام کارها واینها بر چهار قسم است
1. خواب امر کننده
2. خواب بازدارنده
3. خواب پند دهنده
4. خواب بشارت دهنده
رسول خدا علیه السلام می فرماید :
خواب بر سه قسم است یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی
قسم دوم  وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند وقسم سوم خوابهای آشفته ومختلف
امام صادق  علیه السلام  می فرماید
خواب بر سه قسم است اول خواب محکم  دوم خواب متشابه  سوم احلام واضغاث  واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند
1. کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد
2. مستان
3. کسانی که طعام غلیظ خورده باشند
4. کودکان نابالغ
کرمانی گوید :
خواب بر سه قسم است
1. بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل
2. آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را
3. آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسد
اگر کسی خوابی بیند وفراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت است
جابر گوید :
خواب بر دوقسم است یک قسم راست ویک قسم دروغ
خواب راست بر سه وجه است
اول تبشیر که خداوند فرشته ای را موکّل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نیک و بد به او بنماید و آن فرشته را ملک الرّویا نامند و چون کسی را بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجّت گرفتن از کافران در روز قیامت به آنها می نماید
دوم تحذیر که خداوند همان فرشته را توفیق دهد تا بنده را از آن چیزهائی که وی را از اطاعت حق دور خواهند نمود وبه معصیت نزدیک بر حذر دارد
سوم الهام که خداوند همان فرشته را گوید که به بندگان بنمایاند که اطاعت باید کنند ونیکوئی باید نمایند از حج ونماز شب وصدقه دادن ودوری از گناهان ومعاصی باید کردن وتوبه باید نمودن
خواب دروغ بر سه وجه است
اول همّت بوّد یعنی کسی در بیداری چیزی می اندیشد و در خواب همان را می بیند و این خواب را تعبیر نباشد
دوم علّت بود که از بسیاری رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اینکه در خواب ببیند که در برف ویخ گرفتار شده و چون بیدار شود بیند جامه از وی دور شده است ویا عکس این موضوع
سوم خواب دیوان است یعنی خوابهای آشفته
ابن سیرین گوید :
از عجایب خواب یکی آن است که کسی در خواب خیر و راحتی بیند یا شرّ وآفتی وبه عینه آن خیر وشر به او رسد یا ممکن است به فرزند ویا برادرش برسد چنانکه کسی در خواب دید ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل رسید
برای دیدن خوابهای نیکو و پسندیده باید با طهارت وبر پهلوی راست خوابید وبه هنگام خواب خداوند را یاد کند وطعام بسیار نخورد زیرا بر مغز اثر می گذارد وسبب دیدن خوابهای آشفته می گردد و همینطور نباید گرسنه باشد
روایت است از سلمان : مردی اعرابی خدمت پیامبر علیه السلام  رسید وعرض کرد یا رسول الله دوش چنین خوابی دیدم وخواب آشفته آغاز کرد رسول خدا فرمود دیشب چه خورده بودی عرض کرد خرمای پخته وبسیار خورده بودم ونیز مانده بود رسول خدا فرمود این خواب را تعبیر نیست
حضرت صادق علیه السلام می فرماید
بسیار خوابها است که بیننده را صعب وسهمگین نماید و تاویلش به خلاف این بود چنانکه غم و اندوه وترس وبیم در خواب شادی و خرّمی وامن وراحت بود وگریختن از بیم پادشاهان دلیل که صاحب خواب در امان وزنهار حق تعالی بود
کرمانی در باره خوابهای درست گوید : خواب مسلمان بهتر وراست تر است از خواب کافر و خواب دانا بهتر است از جاهل وخواب صالح از فاسق وخواب پیر از جوان وخواب جوان از کودک
حکایت کرده اند روزی مردی از ابن سیرین سوال کرد به خواب دیدم که بانگ نماز می گفتم ابن سیرین گوید حج کنی وهمان وقت مردی دیگر پیش وی آمد وگفت بانگ نماز می گفتم ابن سیرین گفت تو را به دزدی متهم کنند شاگردان گفتند یا استاد اندر یک ساعت یکی را تعبیر به حج کنی و دیگری را متهم به دزدی در صورتی که هر دو خواب یکی بود گفت زیرا اندرون یکی را خیر دیدم و بر آن دیگری سیمای بد
امام صادق علیه السلام  فرماید :
خوابی را که به روز بیند حکم وتاویل آن در چند روز می شود وخوابی را که در شب بیند تاویل آن شش ماه تا یک سال وشاید تا بیست سال چنانکه خواب یوسف علیه السلام بعد از بیست سال تعبیر شد و باشد تا چهل سال چنانکه خواب رسول الله در کشتن امام حسین علیه السلام.
جابر گوید :
خواب شب قوی تر از خواب روز باشد و خوابی که اول شب ونیمه شب بیند درست نباشد و بهتر درست تر خوابها آن است که هنگام سحرگاه بیند به وقت صبح یا بعد از صبح
ابن سیرین گوید :
خواب اول شب تاویلش به چهل سال تمام گردد وخواب نیمه شب به پنج سال و خواب سحرگاه به ده روز ظاهر گردد و هر چند خواب به روز نزدیکتر باشد تاثیرش زودتر و درستر باشد
امام صادق علیه السلام گوید :
اگر کسی به نیتی بخوابد و بخواهد که نیک و بد آن نیت را بداند اگر در خواب گوسفند یا بره یا اسب و یا مانند اینها بیند جمله نیک باشد و علامت آن است که مراد او حاصل شود و اگر در خواب مار و کژدم وسگ و موش بیند بد باشد و اگر دید دری بسته از بهر وی باز شد و یا طعام شیرین یافت و از آن بخورد دلیل که مراد وی حاصل شود
ونیز تعبیر خوابها در اوقات مختلف گوناگون است مثلا اگر کسی در شب خواب بیند که بر فیل نشسته دلیل که شغل بزرگی یابد ولی اگر این خواب را در روز بیند دلیل کند که زن را طلاق دهد و در فصول مختلف هم تعابیر گوناگون است گویند مردی به ابن سیرین گفت به خواب دیدم که هفتاد برگ از درختی شمرده به من دادند ابن سیرین گفت هفتاد چوب بر تو زنند در همان هفته هفتاد چوب او را زدند و وقتی دیگر مرد همان خواب را دید ابن سیرین گفت در این سال هفتاد هزار درم به تو رسد مرد گفت همین خواب را پارسال دیدم گفتی هفتاد چوب بر تو زنند و حالا اینگونه تعبیر می کنی گفت آن هنگام وقت خزان بود درختها خشک بودند و برگهای درخت فرو ریخته بود و حالا بهار است و درختان روی به اقبال دارند و حکم همین است پس در آن سال هفتاد هزار درم سیم مرد را حاصل گردید
جابر گوید:
درست ترین خوابها وقت شکفتن درختان و وقت رسیدن میوه ها باشد
علامه مجلسی ( ره) گوید:
مردی نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: امشب خواب دیدم شیری سفید که بر گردن خود ماری سیاه داشت به من یورش آورد تا مرا بکشد.پدرم گفت: شاید دیشب کشک یا رب انار خوردی ؟گفت آری، گفت پس نترس این دو خوراک آزار بخش این خواب را نقش کردند

 

خواب دیدن معزالدوله

علی بن ختار انباری گفت: وقتی مرا معزالدوله ماموریت داد از بغداد به وطنش دیلمانبروم در آنجا خانه هایی بسازم گفت : وقتی به دیلم رسیدی مردی را جستجو کن به نام حسین بن شیر کوه سلام مرا برسان بگو شنیدم که پدرم در کودکی من ، خوابی دیده بود. آن خواب را برای تو نقل کرد موقعی که از راهی عبور می کردید.من به واسطه کودکی نتوانستم آن خواب را حفظ کنم همان خواب را برای ما نقل کن !
گفت وقتی به دیلمان رسیدم آن مرد چون با من سابقه دوستی داشت به دیدنم آمد، من در خواست معزالدوله دیلمی را برایش نقل کردم.
گفت بین من و پدر معزالدوله "بویه" دوستی عمیقی حاکم بود ما با هم همسایه بودیم یک روز گفت : من خوابی دیدهام که خیلی ناراحتم می توانی یک نفر را پیدا کنی برایم تعبیر کند؟
گفتم: ما اکنون در محلی هستیم که بیابان حساب می شود کجا در چنین محلی معبر یافت می شود، یا عالمی که بتواند خواب ترا تعبیر کند.
چند ماه گذشت ، یک روز با هم کنار دریا برای ماهی گیری رفته بودیم، ماهی زیادی صید کردیم.آنها را با پشت حمل کردیم .او گفت من در خانه کسی را ندارم که این ماهی ها را برای استفاده آماده کند.همه را تو ببر و آماده کن، او خودش هم آمد دو نفری شروع کردیم به تمیز کردن ماهی ها ، تا یک مقدار بپزیم ویک مقدار دودی کنیم. در همین موقع مرد منجمی از آنجا عبور کرد که تعبیر رویا می دانست .بویه گفت: خوب است آن خوابی که چند وقت پیش گفتم دیدهام به او بگوییم تعبیر نماید، گفتم خوب است.الآن وقت این کار است. رفتیم پیش منجم ." بویه" گفت من یک شب در خواب دیدم گویا نشسته ام و ادرار می کنم اما از سر آلتم آتشی عضیم مثل استوانه خارج می شود.آن آتش به چهار قسمت تقسیم شد.طرف راست و چپ و روبرو و پشت سر به طوری که جهان  را گرفت.از خواب بیدار شدم، تعبیر و تفسیر آن چیست ؟
منجم گفت من این خواب را به کمتر از هزار درهم تغبیر نمی کنم. گفتیم ، بیچاره ما ماهی گیریم آن هم برای خوراک زن و بچه ها مان صید می کنیم. ما اصلا هزار درهم به عمرمان ندیده ایم ولی حاضریم یک ماهی بزرگ که از همه ماهی ها بزرگتر باشد به تو بدهیم .گفت: بسیار خوب با من به همین مقدار قرار بگذارید به شرط آنکه بعد از تعبیر پشیمان نشوید.
قبول کردیم او به بویه گفت: تو دارای فرزندانی خواهی بود که به اطراف جهان پراکنده می شوند و سلطنت عظیمی پیدا خواهند کرد.
من گفتم: ما را مسخره کرده ای و این ماهی را هم به حرام صاحب می شوی .
بویه گفت بیچاره! من یک صییاد فقیرم . چنانکه می بینی اینها بچه های منندو اشاره به علی که از کودکی کمی بالا تر رفته بود کرد، تازه پشت لبش موی در اورده بود.حسن از او کوچکتر بود و احمد کودکی را پشت سر می گذاشت.گفت تو خیال می کنی اینها چکار خواهند کردو چه از ایشان بر می آید.
چند سال گذشت ، من خواب را فراموش کردم تا اینکه بویه به خراسان رفت و موقعییت او و دو پسرش محمد و ابراهیم در طبرستان خیلی با لا گرفت.او از ما جدا شد و پیش مرد آوویج رفت .به زودی منتشر شد که او مالک سرزمین " ارجان " شده و از مردآوویج سر پیچی نموده بعد مالک سرزمین فارس شد و یاقوت را فراری داد.کم کم بذل و بخششهای او به ما رسید تا بالاخره پیکی فرستاد و در خواست کرد که من پیش او بروم .
من رفتم پیش او تا چشمم به او افتاد ، دیدم دستگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. مقدار زیادی فرش ، لباس و وسایل به من بخشید.بعد از چند روز رو به من کرده گفت :خسین ! یادت هست خوابی که پدرم دیده بود، من کودکی بودم و یادم نماند و آنرا به معبری گفتید. او چه تعبیر کرد. تعبیر او را بیهوده انگاشتید. مایلم همان خواب را برایم نقل کنی. من یادم آمد، از تعجب مدتی سکوت کردم و در اندیشه بودم. گفت: مگر فراموش کرده ای که چیزی نمی گویی . گفتم نه ، فراموش نکر ده ام. گفت : پس نقل کن . من خواب را برایش نقل کردم . دستور داد هزار دینار بیاورند همان موقع آوردند ، به من داد و گفت این بچه های همان ماهی است ( که دادیم به منجم ) گفت این پول را بفرست به دیلم باغ و خانه خریداری کن تا برای بچه هایت بماند این کار را کردم و مدتی پیش او بودم بعد اجازه برگشتن گرفتم . در آن موقع هم ده هزار دینار دیگر داد

 

موارد به یاد آوری خواب

حضرت صادق (ع) می فرماید:
اگر کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخواهد خواب او را بداند راهش آن است که نامش را بپرسد و حروف نام او را بشمارد و جمع کند آنگاه نه نه طرح کند و باقیمانده را ملاحظه کند مثلا اگر نه مانده است شهر ها را در خواب دیده و بر فساد تعبیر کند،
خدای متعال می فرماید: " و کان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض و لا یصلحون" و در آن شهر نه گروه بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. و اگر 8 مانده است سفر یا تزویج در خواب دیده است،
خدای متعال می فرماید: " ثمانی حجج فان اتممت عشر افمن عندک- هشت سال و اگر دهسال تمام کردی به میل خودت بستگی دارد"
و اگر هفت مانده است بر درندگان و سگان دلالت دارد،
خدای متعال می فرماید:" و یقولون سبعة و ثامنهم کلبهم – و می گوید (یاران غار) هفت نفرند و هشتمین ایشان سگ ایشان است" ، و اگر گاو ها و قوچها در خواب دیده باشد، کلام خدای متعال است که: " سبع تقرات سمان یا کلهن سبع عجاف – هفت گاو فربه که آنها را هفت گاو لاغر می خورند".
و اگر شش مانده است و بیننده خواب صالح و درستکار و با تقوی است دلالت بر آن دارد که فرشتگان و افراد صالح را در خواب دیده است و تعبیرش آن است که کارش درست می شود و به سر انجام می رسد،
خدای متعال می فرماید: " خلق السموات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش – آسمان ها و زمین را در شش روز بیافرید آنگاه بر عرشمستولی شد".
و اگر پنج مانده است در خواب اسب و اسلحه دیده است . و اگر چهار مانده است نیز اسب و اسلحه دیده است،
خدای متعال می فرماید: " فی اربعة ایام سواء للسائلین – در چهار روز (آفرینش زمین و ارزاق آن را به پایان رساند) که یکسان است برای پرسندگان)
و اگر سه مانده است دلالت دارد بر آن که با کسی رازی بگوید،
خدای متعال می فرماید: " ما یکون من نجوی ثلثة الا هورا بعهم – هیچ سه نفری با هم راز نگویند مگر آنکه خداوند چهارمین ایشان است" و در جای دیگر می فرماید: "ثلثة ایام الا رمزا – سه روز جز با اشاره سخن نگویی".
و اگر دو مانده است با کسی ملاقات مینماید که برای دین و دنیایش سودمند است و از چیزی که می ترسد ایمنی می یابد و به آنچه امید دارد میرسد.
و اگر یک مانده است دلالت دارد بر آنکه مردی بزرگوار یا پدشاهی بزرگ را در خواب دیده است،
خدای متعال می فرماید: " سبحانه هو الله الواحد القهار – منزه است او، اوست خداوند یکتای مقتدر".
ابن سیرین می گوید:
وقتی کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخوهد خواب او را بداند راهش انست که به بیننده خواب بگوید دست بر اندام خود بگذار:
اگر دست بر سر گذاشت، معبر به قیاس آن بگوید که در خواب کوه دیده است.
اگر بر چشم گذاشت، چشمه آب شور دیده است.
اگر بر بینی گذاشت، دامنه کوه دیده است.
اگر بر صورت خود گذاشت، چمن و سبزه زار دیده است.
اگر بر دهان گذاشت، چشمه آب شیزین دیده است.
اگر بر گوش گذاشت، غار و گودال کوه دیده است.
اگر بر ریش و سبیل دست گذاشت، گیاهان و علفزار دیده است.
اگر بر گلو دست گذاشت، قنات و کاریز یا نقب و سوراخ دیده است.
اگر بر سینه و دل دست گذاشت، مسجد و معبد و مصلی و نمازگاه دیده است.
اگر بر شکم دست گذاشت، رودخانه آبی دیده است.
اگر بر ناف دست گذاشت، گودالی در زمین دیده است.
اگر بر عورت دست گذاشت، سکویی دیده است.
اگر بر دوش و شانه دست گذاشت، عمارتی بلند و یا ایوانی را دیده است.
اگر بر مچ و ساعد خود دست گذاشت، درختان را دیده است.
اگر بر انگشتان خود دست گذاشت، درختان خرما را دیده است.
اگر بر پشت خود دست گذاشت، بیابانها را دیده است.
اگر بر پهلوی خود دست گذاشت، سرا و جایگاهی دیده است.
اگر بر مقعد دست گذاشت، مزبله در خواب دیده است.
اگر بر ران و کفل دست گذاشت، ستونی سبز یا درختی بزرگ مانند خرما و سرو و نظایر اینها دیده است.
اگر بر زانو دست گذاشت، درخت بی ثمر یا ستون و مانند آن دیده است. اگر بر کعب و قوزک پا دست گذاشت، پشته و گردنه کوچکی دیده است. و
بهمین ترتیب که ذکر شد  معبر می تواند خواب کسی را که فراموش کرده است دریابد  وتعیر آن را بگوید.
دانیال می گوید:
فراموش کردن خواب از چهار چیز است:
1-      از بسیاری گناه و معصیت
2-      از کارهای گوناگون و مختلف
3-      از ضعف نیت و اعتقاد

 

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.
ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.
ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.
ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.
ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.
ساعت 6 صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.
ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.
جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:
در روایت ازسلمان فارسی (ره):
روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.
روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.
در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.
در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.
در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.
خواب خوب و بد در ماه های قمری:
ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.
ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.
جمادی الاول خریدو فروش نکند.
جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.
ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.
رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.
شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.
ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .
ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

نظر بزرگان غربی درباره خواب

طراحی وب سایت توسط حسن علیقلی - ۰۹۳۳۳۶۸۲۳۶۷